Informació prèvia

 • Escollir el centre educatiu preferent (com a màxim, 5 centres).
 • Informació dels centres a http://dgplacen.caib.es i a http://weib.caib.es/ 
 • Conèixer el procés: informació a la web (a l'apartat "webs de centres" de la secció de Centres del web educatiu de les Illes Balears, hi trobareu un enllaç a les pàgines web dels centres educatius que en disposen) o a les oficines d'informació i escolarització.

Procés d'escolarització per al curs 2017-2018

Esdeveniment

Lloc

Què s'ha de fer

Període de presentació de sol·licituds

Centres educatius, oficines d'escolarització, pàgina web.

 • Emplenar la sol·licitud.
 • Recopilar la documentació a presentar.

Presentació de sol·licituds i documentació

Admissió:Centre escolar sol·licitat en primer lloc.

Adscripció: Centre d'origen

 • Entregar la sol·licitud i la documentació.
 • Una sol·licitud per alumne.

Publicació de les llistes provisionals

Centre sol·licitat en primera opció.

 • Comprovar la puntuació obtinguda.
 • Criteris en cas d'empat.
 • Comprovar, si cal, la lletra de desempat.

Reclamacions a les llistes provisionals

Centre sol·licitat en primera opció.

 • Termini de 3 dies hàbils a partir de la publicació dels llistats provisionals.

Publicació de les llistes definitives d'admesos i no admesos

Centre sol·licitat en primera opció.

 • Consultar el llistat definitiu.
 • RESERVAT: té plaça.
 • NO RESERVAT: no té plaça.

Reclamacions a les llistes definitives

Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres

 • Recurs d'alçada.

Publicació llistat alumnes no admesos

Centre sol·licitat en primera opció.

 • Si tenen plaça en algun dels centres sol·licitats, s'indicarà a la llista definitiva.
 • Si no tenen plaça en cap dels centres sol·licitats, se'ls donarà una cita a l'oficina d'escolarització.

Formalització de la matrícula

Centre on ha estat admès.

 • Formalitzar la matrícula aportant la documentació complementària que demani el centre.
 • Si no es fa en el termini previst, es perd la plaça.

Llistat d'espera

Centre sol·licitat en primera opció.

 • Consulta del llistat.
   

 

 

ZONES MAPA ESCOLARITZACIÓAQUÍ

INFORMACIÓ ESCOLARITZACIÓ AQUÏ