RECORDATORI IMPORTANT:

Sempre que els infants presentin símptomes de qualque malaltia contagiosa, encara que sigui lleu, no podran assistir a classe.

En cas de malaltia podeu telefonar al centre per justificar la seva absència (971-756704) si l'alumn@ és d'educació infantil o si són alumnes de primària mitjançant agenda/justificant en tornar a classe.

CRITERIS ORIENTATITIUS D'EXCLUSIÓ TEMPORAL PER MOTIUS DE SALUT O ALTRES ( document adjunt AQUÍ )